اخبار

بررسی

بررسی بررسی بازی

نقد و بررسی بازی Fifa Soccer

اگر شاخص بالندگی را در هفته منتهی به دوشنبه، ۲۲ آبان ماه را دنبال کرده باشید (برای آگاهی بیشتر به این پست مراجعه کنید)؛ بازی Fifa Soccer در میان بازی‌هایی با بیشترین شاخص بالندگی در میان بازی‌های اندرویدی در کشورهای هفت‌گانه

اپ و بازی موبایل بررسی

نقد و بررسی بازی Lords Mobile

اگر شاخص بالندگی را در هفته منتهی به دوشنبه، ۸ آبان ماه را دنبال کرده باشید (برای آگاهی بیشتر به این پست مراجعه کنید)؛ بازی Lords Mobile در میان بازی‌هایی با بیشترین شاخص بالندگی در میان بازی‌های اندرویدی در کشورهای هفت‌گانه

اپ و بازی موبایل بررسی

نقد و بررسی بازی Township

اگر شاخص بالندگی را در هفته منتهی به دوشنبه، ۸ آبان ماه را دنبال کرده باشید (برای آگاهی بیشتر به این پست مراجعه کنید)؛ بازی Township در میان بازی‌هایی با بیشترین شاخص بالندگی در میان بازی‌های اندرویدی در کشورهای هفت‌گانه اسلامی

اپ و بازی موبایل بررسی

نقد و بررسی بازی chaos chronicle

اگر شاخص بالندگی را در هفته منتهی به دوشنبه، ۸ آبان ماه را دنبال کرده باشید (برای آگاهی بیشتر به این پست مراجعه کنید)؛ بازی Chaos Chronicle در میان بازی‌هایی با بیشترین شاخص بالندگی در میان بازی‌های اندرویدی در کشورهای هفت‌گانه

رویداد ها